វីឡាជាមួយឡានពីរដងសិក្ខាសាលានិង


លក់ចេញ!
ដោយមានទីតាំងខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញធម្មជាតិផ្ទះហល 1 ជាន់នេះជាមួយបានើននៃការក្បត់- និងចន្លោះសិក្ខាសាលា.
យានដ្ឋានពីរដង, ផ្ទះសំណាក់, យានដ្ឋាននិងឃ្លាំង.
សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម!

ជាការពិត
អចលនទ្រព្យ: វីឡាជាមួយផ្នែកបន្ថែម
តំបន់ដែលរស់នៅ: 120 មការ៉េ
ទំហំឡុត: 3090 មការ៉េ
ចំនួននៃបន្ទប់: 5 ដែល 3 បន្ទប់គេង
ចំណាយប្រតិបត្តិការ: 30 200 / ឆ្នាំ

ដ្ឋានស្នាក់នៅ:
Anundgård 165, 860 41 Liden
ផែនទីដែលមានទំហំធំនិងទិសដៅ.

 

 

 

រូបភាព (ចុចលើរូបភាពដើម្បីមើលទំហំធំ)