រថយន្តក្រុង

ផ្លូវកាត់
ប្តូររវាង Holmes និង Sundsvall
បន្ទាត់ 28 Sundsvall – Holmes
តម្លៃនិងព
បន្ទាត់ 30 Sundsvall – Liden
បន្ទាត់ 133 Sundsvall – សមុទ្រខ្ពស់


.
ប្តូររវាង Holmes និង Sundsvall

កំពុងរកមើលដើម្បីបន្ធូរបន្ថយរវាង Holmes-Sundsvall, ដូចជាអ្នកដទៃទៀតជាច្រើន? ការចំណាយនៃដុថាតើអ្នកចូលទៅក្នុងរថយន្ដដោយរថយន្តឬការចំណាយដោយផ្ទាល់ដោយផ្តល់សំណងផ្ទះទាបជាងនៅតំបន់ជនបទ. សមឬទៅធ្វើការដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងរថយន្ដក្រុងអ្នកអាចសង្គ្រោះបើកបរនិងឧស្ម័នប្រាក់.
បន្ទាត់ 28 Sundsvall – Holmes (Viking)

OBS! ផ្លូវ Sundsvall ជួនកាល-Kovland ជំនួសតាមរយៈការបន្ថែមដោយបន្ទាត់ 30, មើលឃើញដង បន្ថែមទៀតចុះ.
.

តើការធ្វើដំណើរ Holmes-Sundsvall (50 គីឡូម៉ែត្រ)?
ដូចដែលចូលនិវត្តន៍ឬជាមួយ 100% ជំងឺ / សកម្មភាពក្នុងការទិញ “Seniorkortet” និងកុមារ 0-19 ឆ្នាំដើម្បីទិញ “កាតកុមារ” និងការធ្វើដំណើរគ្មានដែនកំណត់នៅទូទាំងក្រុងនៃ Sundsvall សម្រាប់តែ 100 ក្រូ / ខែ.

ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកដំណើរផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើថាតើជាញឹកញាប់អ្នកធ្វើដំណើរនិងរបៀបក្នុងការបង់ប្រាក់.

.

បន្ថែម រកឃើញនៅលើគេហទំព័រស្រុកចរាចរណ៍ – dintur.se
ច្បាប់ដឹកជញ្ជូនសាលា
អ្នកនឹងរកឃើញ .
ការដឹកជញ្ជូនTräpatronen & ទេសចរណ៍ គ្រប់គ្រងសំណាង Sundsvall-Holmes, ពួកគេនឹងរកឃើញ នៅទីនេះ.

ឆ្លៀតក្នុងរថយន្តឬ carpooling កន្លែង Liden ឬ Kovland អាចជាជម្រើសមួយ, បន្ទាប់មកយករថយន្ដក្រុង. បន្ថែមទៀតចុះអ្នកអាចរកឃើញរថយន្ដដង “Lidenbussen” – បន្ទាត់ 30.


បន្ទាត់ 30 Sundsvall – Liden (Hammarstrand)
សូមចុចនៅលើកាលវិភាគមួយសម្រាប់ទំហំធំមួយ.


.
បន្ទាត់ 133 Sundsvall – សមុទ្រខ្ពស់
សូមចុចនៅលើកាលវិភាគសម្រាប់ទិដ្ឋភាពធំជាង.

.


តារាងពេលវេលាទាំងអស់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ PDF
Holmbussen
Lidenbussen
រថយន្ដក្រុងសមុទ្រខ្ពស់